Добре дошли в блога на адвокат Владислав Дацов

В този блог съм публикувал някои от статиите, които съм писал през годините по наболели въпроси на юридическата практика.

За частната охранителна дейност

 Какви са правата и задълженията ми по отношение на лицата, осъществяващи охраната на търговски обекти?

             Вероятно сте се сблъсквали с охраната на търговските обекти, които посещавате, за да закупите някоя потребителска стока за себе си или за своето домакинство. В големите търговски вериги, в които се продават хранителни стоки, дрехи, козметика, техника и т.н., наред с видеонаблюдението нерядко можете да видите физическа охрана (въоръжена или невъоръжена) – лица, които не са служители на Министерството на вътрешните работи, а носят униформа на съответното дружество, осъществяващо охранителна дейност. Сигурно сте си задавали въпроси, свързани с правата на тези лица спрямо Вас и с Вашите права по отношение на тях. Ако сте, настоящата статия ще се опита да им даде отговор, а ако не сте - ще получите отговора предварително.

             На първо място, при упражняване на охранителната дейност ръководителят и изпълнителите на частна охранителна дейност са длъжни да носят служебна идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло, освен ако в договора между дружеството, чиито служители са, и търговеца, чийто обект охраняват, е предвидено да не носят отличителен знак и да бъдат в ежедневно облекло. И в този случай обаче тези лица са длъжни да носят служебна идентификационна карта със снимка (чл. 55 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД)). Имате правото да поискате от всяко лице, което се представя за охранител на търговския обект, да Ви представи такава служебна идентификационна карта със снимка (ако картата не е поставена на видно място върху облеклото му), от която можете да получите информацията за имената на лицето, длъжността му и работодателя му.

             На второ място, изпълнителите на частна охранителна дейност могат да: проверяват документите за самоличност на външни лица (Вашите като клиент) и служебните пропуски на работещите в търговския обект; проверяват багажа Ви, включително чрез ръчен металотърсач и металдетекторна рамка; проверяват моторните Ви превозни средства и/или товара им, както и съпроводителните им документи;осъществяват видеонаблюдение;извършват мониторен контрол;проверяват за наличие на взривни вещества, оръжие и забранени от закона вещества чрез технически средства (чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗЧОД). Тези свои права обаче служителите на дружеството за охранителна дейност могат да упражняват правомерно само при спазването на определени условия.

             Първо, трябва да извършват проверките по начин, който да не уронва честта и личното Ви достойнство (чл. 56, ал. 2 ЗЧОД).

             Второ, чрез информационни табла, поставени на видно място в търговския обект или пред него, трябва да бъдете уведомени както за използването на технически средства за наблюдение и контрол, така и че при влизане и излизане от охранявания обект подлежите на всички или на някои от изброените по-горе проверки. Ако такова уведомление не е било направено, то можете правомерно да откажете проверката. Уведомлението трябва да е ясно и разбираемо, т.е. да съдържа посочване на проверките, които могат или ще Ви бъдат извършени. Само цитирането на законов текст с неговите член и алинея не е достатъчно, за да се приеме, че информационното табло изпълнява функцията си. Ако въпреки липсата на надлежно предварително уведомяване за проверките, изпълнител на охранителната дейност поиска да извърши такава и Ви задържи със сила с тази цел, можете да позвъните на телефон 112 и да подадете сигнал, че противоправно сте лишени от свобода. В този случай органите на МВР са длъжни да реагират незабавно.

             На трето място, изпълнителят на охранителната дейност може да Ви задържи правомерно само в един от следните случаи: при извършване на престъпление или непосредствено след извършването му в района на охранявания обект; когато с действията си създавате опасност за живота или здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица, на персонално охраняваното лице или увреждате охраняваното имущество (чл. 58, ал. 1 ЗЧОД). Вън от тези случаи задържането Ви би било неправомерно. Следва да се отбележи, че простото съмнение за извършено престъпление не е достатъчно, за да бъдете задържани. Не можете да бъдете задържани и поради нежеланието си да окажете съдействие за извършването на проверката. Санкцията в този случай може да бъде отказ да бъдете допуснати до търговския обект, но не и задържането Ви. Ако бъдете задържани все пак, то изпълнителите на охранителната дейност са длъжни незабавно да уведомят полицейските органи по местонахождение на обекта и да изпълняват техните разпореждания (чл. 58, ал. 2 ЗЧОД). За предаването Ви на полицейските органи се съставя протокол с определено, законоустановено съдържание, екземпляр от който следва да Ви бъде предоставен (чл. 58, ал. 3 и ал. 4 ЗЧОД).

             На четвърто място, по отношение на Вас може да бъде използвана физическа сила само в някой от случаите, в които изпълнителите на охранителната дейност могат да Ви задържат: при извършване на престъпление или непосредствено след извършването му в района на охранявания обект; когато с действията си създавате опасност за живота или здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица, на персонално охраняваното лице или увреждате охраняваното имущество (чл. 59, ал. 1 ЗЧОД). Използването на физическа сила трябва да е пропорционално: да е съобразено с конкретната обстановка, с характера на правонарушението и с личността на правонарушителя, както и да бъде преустановено незабавно след постигането на целта му. Използващият физическа сила е длъжен да вземе всички мерки за опазване на живота и здравето на лицата, срещу които е насочена (чл. 59, ал. 2-4 ЗЧОД).

             На пето място, по отношение на Вас могат да бъдат използвани помощни средства (белезници; каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори – други помощни средства е забранено да бъдат използвани) само в някой от случаите, в които изпълнителите на охранителната дейност могат да Ви задържат или да използват физическа сила, както и при  условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост по смисъла на Наказателния кодекс (чл. 60, ал. 1 ЗЧОД). Използването на помощни средства се подчинява на същите изисквания за пропорционалност, на които и използването на физическа сила (чл. 60, ал. 2-4 ЗЧОД).

             На шесто място, важно е да знаете, че е абсолютно забранено използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени (чл. 61 ЗЧОД).

             На седмо място, охранителният състав има право да използва огнестрелно оръжие като крайна мярка при условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост по смисъла на Наказателния кодекс, като лицето, използващо огнестрелното оръжие, е длъжно да направи всичко възможно да запази живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашава живота и здравето на други лица (чл. 62 ЗЧОД).

             На осмо място, за вредите, причинени Ви от незаконосъобразното поведение на лицата, непосредствено осъществяващи охранителната дейност, отговорност носи търговецът, който е собственик или ползвател на търговския обект и който е сключил договор с дружеството, чийто служител извършва охраната и Ви е причинил вредите (чл. 49 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗЧОД).

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *