Добре дошли в блога на адвокат Владислав Дацов

В този блог съм публикувал някои от статиите, които съм писал през годините по наболели въпроси на юридическата практика.

За правото на рекламация при продажба на потребителска стока

 Какви са правата ми, когато закупената от мен стока се окаже дефектна?

             В какъв срок мога да ги упражня?

             Губя ли правата си, ако в договора за покупко-продажба, изготвен от търговеца, последният е направил уговорка, че не отговаря за дефекти?

             Вероятно на мнозина се е случвало да закупят стока от търговец (примерно електроуред от магазин) с намерението да я ползват години наред, а малко след като са започнали да я ползват по предназначението ѝ, тя да се повреди без видима причина. Разбира се, тук не става дума за потребими стоки като храни и напитки, които се унищожават с употребата им, а за вещи, които служат за многократно задоволяване на Ваши нужди без това да води до физическото им изчезване (изчерпване). И така, закупената от Вас вещ се е повредила и си задавате въпроса какви са правата Ви оттук насетне. Ако пък сте закупили потребима стока (храна примерно), то при разопаковането ѝ може да сте установили, че вещта не съответства на договора за продажба. И отново се поставя питането какви са правата Ви в този случай. На този въпрос и някои свързани с него ще се постарая да отговоря в следващото кратко изложение.

             На първо място, трябва да започнем с няколко дефиниции. „Продавач” е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки (чл. 104, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП)). Няма значение дали лицето е регистрирано като търговец или не, нито дали упражнява дейността си в търговски обект или по Интернет. Важното е договорите за продажба на потребителски стоки да са част от професионалната или търговската му дейност, т.е. дейността, която осъществява с цел извличане на печалба. „Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. (§ 13, т. 1, от Допълнителните разпоредби на ЗЗП) „Потребителска стока” е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба - обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата (чл. 104, ал. 3 ЗЗП). Потребителски стоки са както тези, които се унищожават с употребата им, така също и тези, които са предназначени за продължително ползване (многократна употреба). „Поправка или ремонт на потребителска стока” е привеждането ѝ в съответствие с договора за продажбата ѝ, когато има несъответствие между тях (чл. 104, ал. 4 ЗЗП). Затова колкото по-подробно е описанието на потребителската стока в договора за продажба, толкова по-лесно впоследствие се установяват несъответствията между договора и стоката, а с това се облекчава и упражняването на правата на потребителя.

             На второ място, имате правото (и съответно продавачът е длъжен) да получите потребителска стока, която отговаря на следните изисквания: притежава характеристиките, определени от страните по договора, и е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид (т.е. ако си купите сешоар не следва да очаквате, че ще можете да го използвате като чук за месо); отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец (примерно дадена Ви е мостра на парфюм, купувате си уж същия, а у дома разбирате, че ароматите на мострата и на закупения флакон нямат нищо общо); е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача (ако се върнем към абсурдния пример със сешоара, то ако продавачът изрично се е съгласил при сключването на договора, че можете да го ползвате (сешоара) като чук за месо, няма проблем да придадете на сешоара и тази допълнителна функция); притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните ѝ характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока (т.е. от един сешоар можете разумно да очаквате, че ще генерира струя горещ въздух, която може да изсуши косата Ви, а ако в рекламата на този сешоар или на етикета му е посочено, че уредът има определена мощност или живот на батерията, или че не се загрява при работа, то можете да очаквате и тези качества на сешоара). (Чл. 105 и чл. 106 ЗЗП) Ако в шестмесечен срок от получаването на стоката, установите несъответствието ѝ с договора за продажба, то законът въвежда предположението, че несъответствието е съществувало към момента на сключване на договора. Тази презумпция (предположението) е оборима, тъй като продавачът може да докаже, че несъответствието произтича от естеството на стоката (т.е. по обективни причини с течението на времето и на употребата ѝ стоката се изменя) или че при сключването на договора потребителят е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието, или че несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя. (Чл. 108 и чл. 109 ЗЗП) Продавачът отговаря и за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, когато несъответствието се дължи на монтирането или инсталирането на потребителската стока, ако в договора за продажба е предвидено инсталирането или монтирането да бъде извършено от него (продавача) или на негова отговорност, както и в случаите когато несъответствието се дължи на неправилно монтиране или инсталиране от страна на потребителя, но поради неправилни указания (чл. 110 ЗЗП). Т.е. ако в инструкциите за инсталиране или монтиране, които са били в опаковката на стоката, е дадено указание, което води до несъответствие на стоката с договореното, отново можете да ангажирате отговорността на продавача.

             На трето място, всяко споразумение или договор, сключени с продавача преди появата на несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, което ограничава или изключва отговорността на продавача, е нищожно. То изначално не поражда правно действие и не може да Ви бъде противопоставено. Всяко споразумение или клауза в такова, с което като потребител заявявате, че знаете за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба преди сключването на този договор, в което не е посочено естеството на несъответствието, е нищожно. (Чл. 111 ЗЗП) С други думи, нито продавачът може да ограничи или изключи отговорността си със споразумение преди появата на несъответствието на стоката с договореното, нито пък може да се освободи от отговорност като сключи споразумение с Вас, че знаете за несъответствието без да се посочва конкретно в какво се изразява то, преди да сключите договора за продажба.

             На четвърто място, след като вече сте установили несъответствието на стоката с договореното, имате няколко правни възможности.

             Първо, имате право да предявите рекламация, като поискате от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба по един от следните два начина: да отстрани недостатъка чрез ремонт на потребителската стока; да замени стоката с такава без недостатък. Законът за защита на потребителите поставя ограничение при упражняването на това Ваше право, а именно че избраният от Вас начин за привеждане на стоката в съответствие с договореното трябва да е възможен, от една страна, и да не е непропорционален в сравнение с другия, от друга страна. (Чл. 112, ал. 1 ЗЗП) Т.е. ако сте закупили стока на стойност 1000 лв. и ремонтът ѝ би струвал на продавача 20 лв., а набавянето на нова стока – още 1000 лв., то явно замяната би била непропорционална спрямо ремонта и ще бъде извършен ремонт. Ако стоката е уникат, то невъзможна би била замяната, ако стаката е храна, ремонтът е изключен. При преценката за пропорционалност на поискания начин за привеждане в съответствие се вземат предвид: стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; значимостта на несъответствието; възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. (Чл. 112, ал. 2 ЗЗП)

             Второ, след като сте предявили рекламация, продавачът има един месец от предявяването ѝ, за да приведе стоката в съответствие с договора. Ако в този срок продавачът не изпълни задължението си, имате правото да развалите договора за продажба и да Ви бъде възстановена заплатената сума или да не развалите договора, но да искате намаляване на цената на потребителската стока. (Чл. 113, ал. 2 и ал. 3 ЗЗП)

             Трето, когато в едномесечния срок продавачът е ремонтирал или заменил стоката, но Вие не сте удовлетворени (примерно новата стока също е с недостатъци или ремонтът е би незадоволителен), отново можете да развалите договора за продажба и да Ви бъде възстановена заплатената сума или да не развалите договора, но да искате намаляване на цената на потребителската стока. (Чл. 114, ал. 1 ЗЗП) 

             Четвърто, упражняването на правото Ви да развалите договора и да Ви бъде възстановена заплатената сума може да бъде осуетено от продавача, ако Ви предложи да замени или ремонтира потребителската стока в рамките на един месец от рекламацията. Но ако и след третата рекламация, която търговецът е удовлетворил (или твърди, че е удовлетворил), отново се появи несъответствие на стоката с договора за продажба, продавачът е длъжен да удовлетвори искането Ви за разваляне на договора и да Ви възстанови заплатената сума. Правото на търговеца да Ви предложи повторен ремонт или замяна на стоката (като по този начин осуетява правото Ви да развалите договора) се отнася до случаите, в които вече веднъж е удовлетворил рекламацията Ви, но не и до случаите, в които в месечния срок, в който е трябвало да стори това, е бездействал. Когато едномесечният срок е изтекъл без рекламацията Ви да е била удовлетворена, то продавачът не може да Ви откаже възстановяването на сумата, която сте заплатили, тъй като едностранно можете да развалите договора за продажба, нито пък може да откаже намаляването на цената, ако решите да упражните това свое право. Противното би означавало продавачът да черпи права от собственото си противоправно поведение.

             Пето, следва да имате предвид и някои общи правила. Не можете да претендирате за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително (чл. 114, ал. 4 ЗЗП). Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Вас като потребител. Не дължите разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понасяте значителни неудобства (чл. 113, ал. 4 ЗЗП). Последното се отнася основно за случаите, в които продавачът се намира на значително разстояние от Вас и стоката трябва да бъде доставена първо до него, а след удовлетворяването на рекламацията – до Вас. Наред с горните права (кумулативно) можете да искате и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди (чл. 113, ал. 5 ЗЗП).

             На пето място, можете да упражните правото си на рекламация в срок от две години, считано от датата, на която сте получили стоката, като срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора (чл. 115, ал. 1 и ал. 2 ЗЗП). Тези правни норми са императивни, поради което скъсяването на срока в договора за продажба е недействително.

             На шесто място, когато считате, че Вашите права като потребител са нарушени от продавача, можете да подадете сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП). 

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *