Добре дошли в блога на адвокат Владислав Дацов

В този блог съм публикувал някои от статиите, които съм писал през годините по наболели въпроси на юридическата практика.

За правата и задълженията ни, когато бъдем спрени за проверка от полицейски органи

 Какви правомощия имат полицейските органи, когато ме спрат за проверка? Какви права имам аз в такава ситуация?

 
На тези въпроси, които смятам, че са от значение за почти всеки български гражданин, ще се постарая да дам кратки отговори в следващите редове.
 
На първо място, полицейските органи могат да извършват проверки за установяване на самоличността на спряното за проверка лице:
1. за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред;
2. когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административнонаказателно производство;
3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната (най-честото основание и поради това с най-голяма практическа приложимост);
4. на контролен пункт, организиран от полицейските органи;
5. по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон.
Установяването на самоличността се извършва чрез представяне на документ за самоличност на лицето, сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин, годен за събиране на достоверни данни. (чл. 70, ал. 2 ЗМВР)
Всеки български гражданин е длъжен при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостовери своята самоличност. (чл. 6 ЗБЛД)
Следва да се има предвид, че не само личната карта е документ за самоличност. Съгласно чл. 13, ал. 1 ЗБЛД други лични документи са: паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност; свидетелство за управление на моторно превозно средство. Не бива също така да се забравя, че на основание чл. 80, т. 6 ЗБЛД лице, което не представи български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица се наказва с глоба от 50 до 300 лв.
 
На второ място, когато полицейските органи не могат да установят самоличността на спряното за проверка лице (примерно поради липса на документи за самоличност и на сведения на граждани с установена такава, които познават лицето), те могат: да снемат пръстови отпечатъци, да фотографират спрения за проверка, да правят измервания и да изземат образци за сравнителни изследвания. (чл. 71, ал. 1 и ал. 2 ЗМВР)
Полицейските органи могат дори да задържат лицето, чиято самоличност не може да бъде установена. (чл. 72, ал.1, т. 4 ЗМВР) От момента на задържането си обаче лицето има право на защитник (чл. 72, ал. 5 ЗМВР), а също така и да обжалва законността на задържането си пред районния съд по седалището на органа, който го е задържал (чл. 72, ал. 4 ЗМВР). Също така за задържането полицейският орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания. (чл. 72, ал. 6 ЗМВР)
Полицейският орган е длъжен да издаде писмена заповед за задържането. (чл. 74, ал. 1 ЗМВР) Заповедта се вписва в специален регистър и се връчва срещу подпис на задържания. (чл. 74, ал. 5 и 6 ЗМВР)
 
На трето място, полицейските органи могат да извършат и обиск на лицето, но при едновременното (кумулативно) наличие на следните предпоставки:
Първо, самоличността на лицето да не може да бъде установена (няма да се спирам на другите хипотези на задържане, тъй като в настоящото изложение обсъждам само спирането за проверка).
Второ, лицето да е "задържано", т.е. принудително да е ограничена свободата му на придвижване. Припомням, че за задържането трябва да се издаде писмена заповед, а също така и задържаният трябва да попълни декларация, че е запознат с правата си (чл. 74, ал. 3 ЗМВР).
Другите основания за извършването на обиск са: съществуване на данни, че обискираният носи опасни или забранени за притежаване предмети; обискираният да е заварен на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред, когато има достатъчно данни, че у него се намират вещи, които са свързани с престъплението или нарушението; за обискирания да има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол. (чл. 80, ал. 1 ЗМВР) Наличието на всички тези данни обаче подлежи на доказване от полицейските органи в евентуален съдебен процес относно законността на обиска. Обискът може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обискирания. (чл. 80, ал. 2 ЗМВР)
 
На четвърто място, полицейските органи могат да проверяват личните вещи на лица в изрично изброени (лимитативно) случаи (а не изобщо):
Първо, когато за лицето има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред;  или когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административнонаказателно производство; или на контролен пункт, организиран от полицейските органи. (чл. 81, ал. 1, т. 1 ЗМВР)
Второ, когато самоличността на лицето не може да бъде установена по реда на чл. 70, ал. 2 или когато лицето е чужденец, търсещ закрила по Закона за убежището и бежанците, който е влязъл не по законоустановения ред или е незаконно пребиваващ в Република България. (Ако обаче самоличността на лицето - български гражданин, може да бъде установена, примерно, защото си носи документа за самоличност, основание няма да има) (чл. 81, ал. 1, т.1 ЗМВР)
Трето, когато лицето показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност; при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 70, когато лицето е задържано; когато лицето се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт; когато лицето е обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест; в други случаи, определени със закон (полицейският орган трябва да установи, че съществува такъв закон). (чл. 81, ал. 1, т. 1 ЗМВР)
Четвърто, когато са налице достатъчно данни, че се укриват вещи, свързани с извършено престъпление или нарушение (отново обаче в евентуален бъдещ съдебен процес относно законността на това действие на полицейските органи, наличието на достатъчни данни следва да бъде доказано от тях.) (чл. 81, ал. 1, т. 2 ЗМВР)
 
На пето място, полицейските органи могат да извършат проверка на превозно средство и на съдържащите се в него вещи само когато: има данни за извършено престъпление или нарушение на обществения ред; има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол. (чл. 81, ал. 2 ЗМВР) Ако няма данни или сигнал, то и основание за извършването на проверката ще липсва.
 
На шесто място, за всеки случай на извършен обиск или проверка по чл. 81 полицейският орган съставя протокол, който се подписва от полицейския орган, от един свидетел и от съответното лице, на което се предоставя екземпляр от него. Обискът и проверката по чл. 81 се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите. (чл. 82 ЗМВР)
 
На седмо място, всеки гражданин може да иска от органа на МВР, който го е спрял за проверка: да се идентифицира като орган на МВР (полицейски орган), защото в противен случай не може да осъществява правомощията на такъв; да му бъде посочено правното основание на проверката, за да може да прецени (проверяваният) дали последната е законосъобразна; да му бъде предоставено копие от заповедта за задържане и декларация, ако е задържано, или протокол за проверката на личните вещи или на превозното средство; изпълнение на другите задължения на полицейските органи, посочени в предходните точки от изложението.

Накратко мога да обобщя горното, отнасяйки го към конкретните житейски ситуации, в които може да се приложи, по следния начин: ако Ви спрат на улицата, в метрото, в градския транспорт или на друго публично място (но не и в сграда с контролиран достъп), за да Ви направят проверка, то:
1. Само полицейски орган може да Ви поиска документ за самоличност, като лицето, представящо се за такъв, трябва да се легитимира;
2. Други лица не могат да Ви поискат такъв документ, а ако го направят, поискайте да се легитимират и да Ви посочат правното основание, на което извършват проверката;
3. Обиск и проверка на личните вещи и превозното средство могат да извършват само полицейски органи;
4. Трябва да са налице основанията за това, които подробно посочих в горното изложение. Ако тези основания не са налице, то Вие можете да откажете извършването на съответното действие;
5. Всяко от тези действия се протоколира и следва да поискате копие от протокола;
6. Можете да бъдете задържан само на някое от посочените основания, но отново следва да са налице съответните предпоставки. В случай на задържане следва да Ви бъде предоставена декларация, в която посочвате, че сте уведомени за правата си, а също така и копие от писмената заповед за задържането Ви;
7. Бъдете ли задържани, имате право на адвокатска защита от момента на задържането Ви - възползвайте се от него;
8. Ако задържането Ви е противозаконно, както и ако спрямо Вас са извършени обиск, проверка на личните Ви вещи или на превозното Ви средство, можете да предявите иск за обезщетение за претърпените вреди от незаконосъобразните действия на държавните органи.

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *