Добре дошли в блога на адвокат Владислав Дацов

В този блог съм публикувал някои от статиите, които съм писал през годините по наболели въпроси на юридическата практика.

За „платежната сметка за основни операции”

 Какво е „платежна сметка за основни операции”?

             Какви са плюсовете и минусите, свързани с откриването на такава сметка?

             Защо не съм чувал/а за нея?

  

             Настоящата кратка статия акцентира върху „платежната сметка за основни операции”, която е уредена подробно в Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Тъй като почти няма български гражданин, който да не е титуляр поне на една разплащателна сметка (платежна сметка), то струва ми се, че следващото кратко изложение може да бъде полезно на мнозина. В края на статията съм извел синтезирани отговори на въпросите, които поставям в началото, заедно с някои препоръки.

  

             На първо място, „платежна сметка” по смисъла на ЗПУПС е сметка, водена на името на един или повече ползватели на платежни услуги (клиенти на банката, ако става въпрос за банкова сметка), използвана за изпълнението на платежни операции, т.е. на действия, предприети от платеца или от получателя, по внасяне, прехвърляне или теглене на средства, независимо от основното правоотношение между платеца и получателя. Платежните услуги не се изчерпват само с внасянето, прехвърлянето и тегленето на средства, а включват и други операции (като издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти – банкови карти; услуги по предоставяне на информация за сметка), но що се отнася до платежната сметка, струва ми се, че това са основните операции, за които се използва последната. Така че разплащателната сметка е платежна сметка по смисъла на ЗПУПС и казаното по-надолу за „платежната сметка за основни операции” се отнася до един особен вид разплащателни сметки. (Чл. 4 и §1, т. 31, 32 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗПУПС)

  

             На второ място, чрез „платежната сметка за основни операции” на потребителя (неин титуляр) се предоставят следните услуги, които са изрично предвидени в ЗПУПС:  откриване, използване и закриване на платежна сметка; внасяне на средства по платежна сметка; теглене на пари в брой от платежната сметка от гише или терминално устройство ATM през работното време на банката или извън него; изпълнение на следните платежни операции: директни дебити; платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително плащания чрез интернет; кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи, на терминални устройства ATM и ПОС и на гишета, когато са налични, и чрез системите за онлайн банкиране на банката. Очевидно е, че платежната сметка за основни операции предоставя на потребителя на платежни услуги много широки възможности във връзка с операциите, които може да извършва. Банката не може да откаже да предостави някоя от изрично изброените по-горе услуги, ако я предлага по платежна сметка, различна от тази за основни операции. С други думи, банката може да откаже да предостави някоя от тези услуги само ако не я предлага изобщо. Също така банката не може да ограничи броя на операциите относно услугите, посочени по-горе. Освен това, ако банката поддържа система за онлайн банкиране, то тя (банката) е длъжна да осигури на потребителя възможност да извършва платежни операции чрез тази система. (Чл. 118, ал. 1-4 ЗПУПС)

  

             На трето място, банките, лицензирани от БНБ, и клонове на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители, са длъжни да предлагат платежни сметки за основни операции. Това означава, че потребителят може да си открие такава сметка във всяка банка, както и че може да сравнява условията, при които се предлагат тези сметки в различните банки. Банките могат да откажат откриване на платежна сметка за основни операции на потребител, ако той вече притежава: платежна сметка за основни операции, водена от същата или от друга банка на територията на страната, илиповече от една (т.е. поне две) платежна сметка, чрез която може да използва всички услуги, посочени по-горе, водена от същата или от друга банка на територията на страната, освен ако е бил уведомен, че сметката му ще бъде закрита. Това обаче е едно право на банката, от което тя може и да не се възползва. За тези обстоятелства банката има право да поиска от потребителя да попълни декларация. Нормално е банката да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, когато потребителят вече има такава, тъй като, както ще видим в следващия параграф, потребителят би се ползвал с едни и същи привилегии по отношение на няколко свои сметки. Но когато потребителят има други сметки, които включват същите услуги, то той може все още да не ги е закрил, тъй като тепърва е научил за възможността да си открие платежна сметка за основни операции и/или да му е необходимо време, за да пренасочи някои свои плащания към нея (които иначе постъпват периодично или спорадично по другите му сметки). Затова самото наличие на други платежни сметки не би следвало да мотивира банката да се възползва от правото си на отказ да открие платежна сметка за основни операции. Все пак във всеки случай на отказ за откриване на платежна сметка банките уведомяват потребителя за отказа, както и за конкретното основание за отказа веднага щом вземат решението, а също така и за процедурата по обжалване на отказа. (Чл. 119, ал. 1, 5, 6 и 8 ЗПУПС)

  

             На четвърто място, стигаме и до ползата от платежната сметка за основни операции. Банките предоставят на потребителите услугите, посочени по-горе, безплатно или срещу приемливи такси независимо от броя платежни операции, извършени по сметката. Ако десет или повече, лицензирани от БНБ банки, предлагат безплатно някоя от посочените услуги по платежни сметки, различни от тези за основни операции, то тази услуга не само ще се предлага от същите банки безплатно и по платежните сметки за основни операции, но и се определя като безплатна в публикувания от БНБ среден размер на таксите, с което стават безплатни за потребителите на всички банки. Таксите, начислявани на потребители за неспазване на задълженията им по рамковия договор за платежна сметка за основни операции, трябва да са приемливи. И за да не бъде понятието „приемливи” не достатъчно определено, а с това и позволяващо на банките да го интерпретират във вреда на потребителите, законодателят дава твърди критерии за преценката дали таксите са приемливи или не. „Приемливи” са таксите, които са съобразени с нивото на доходите в Република България, като са по-ниски от средния размер на таксите, събирани от банките за съответни услуги по платежни сметки на потребители, различни от платежни сметки за основни операции. Средният размер на таксите се публикува от БНБ веднъж годишно на електронната ѝ страница в Интернет. От казаното дотук може да се направи изводът, че банките са длъжни да предоставят на потребителите възможност да си открият платежна сметка за основни операции, таксите по която са по-ниски от събираните от банките по другите платежни сметки (или поне не могат да бъдат по-високи, ако банката предоставя най-ниските такси за съответната услуга или такси около най-ниската). С други думи, за потребителя тази сметка е по-изгодна, отколкото другите разплащателни сметки, които банката предоставя. Единственият възможен минус на платежната сметка за основни операции е, че банката може да не предоставя по нея някои допълнителни платежни услуги, които предоставя по други сметки, стига, разбира се, да не са сред посочените по-горе задължителни услуги, които влизат в обхвата на предоставяните по платежната сметка за основни операции. (Чл. 120, ал. 1, 2, 4-6 ЗПУПС)

  

             На пето място, възниква въпросът, ако е толкова изгодна тази платежна сметка за основни операции, защо толкова малко потребители са запознати с нея. Всъщност търговските банки имат задължение да предприемат необходимите мерки за повишаване на обществената осведоменост относно възможността за ползване на платежни сметки за основни операции, включващи (мерките) най-малкото предоставяне на разположение по всяко време на информационна брошура относно сметката за основни операции на хартиен носител в помещенията си, до които потребителите имат достъп, и в електронна форма чрез интернет страниците си. Само че банките не са заинтересовани да получават по-ниски такси, предоставяйки същите услуги на потребителите. Това противоречи на икономическия им интерес, поради което голяма част от тях наистина имат такава информационна брошура, но тя нито е на видно място, нито се предоставя непосредствено на потребителя, а що се отнася до електронната форма на брошурата, то в електронните страници на някои банки е невъзможно да бъде открита от потребител, който не знае точно какво да търси (т.е. почти е невъзможно случайно да попадне на тази брошура). (Чл. 118, ал. 6 и 7 ЗПУПС)

  

             На шесто място, за рамковия договор за платежни сметки за основни операции се прилагат разпоредбите, приложими и за останалите платежни сметки. Но банката може едностранно да прекрати рамков договор за платежна сметка за основни операции само когато е изпълнено поне едно от следните условия: потребителят умишлено е използвал платежната сметка за незаконни цели; в продължение на повече от 24 последователни месеца по платежната сметка не е осъществена платежна операция; потребителят е предоставил невярна информация, за да бъде открита платежна сметка за основни операции, когато предоставянето на вярната информация би довело до отказ за откриването ѝ; потребителят вече не пребивава законно в Европейския съюз; потребителят впоследствие е открил в банка друга платежна сметка, която му дава възможност да ползва изброените по-горе услуги; потребителят нарушава условията на рамковия договор. На други основания прекратяването едностранно от страна на банката не може да почива. Когато банковата сметка е била използвана умишлено за незаконни цели или потребителят е предоставил невярна информация за откриването ѝ, договорът се прекратява без предизвестие, а в останалите случаи - с двумесечно писмено предизвестие, в което се информира потребителят за правото му на жалба. Тук правя следното уточнение: ако банката открие платежна сметка за основни операции на едно лице, след като то е декларирало, че притежава сметка, по която ползва същите услуги, в друга банка, то това не е основание за прекратяване на договора, а е било такова за отказ за сключването му, но след като вече е сключен и сметката е открита, то само последващото сключване на друг договор за платежна сметка, по която се предоставят тези услуги, би било основание за едностранното прекратяване на рамковия договор за платежна сметка за основни операции. Затова е от значение и потребителят да предостави достоверна информация в декларацията, която банката му предоставя, ако не желае да бъде прекратен договорът едностранно и без предизвестие (особено информацията относно наличието на други платежни сметки). (Чл. 121 ЗПУПС)

  

             Накратко мога да обобщя горното, отнасяйки го към конкретните житейски ситуации, в които може да се приложи, по следния начин:

             1. Ако нямате платежна сметка за основни операции, имате правото да си откриете такава във всяка банка, лицензирана от БНБ, както и в клоновете на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители. Дори да имате такава сметка, можете да подадете заявление за откриване на още една, но вероятно ще получите отказ (при това напълно правомерен). Наличието на други разплащателни сметки може да бъде основание за отказ на банката. При всяко положение, ако Ви бъде предоставена декларация за наличните Ви банкови сметки, попълнете я добросъвестно и честно.

             2. Таксите по платежната сметка за основни операции са по-ниски от таксите по другите разплащателни сметки на банката. За някои услуги по платежната сметка за основни операции може и да не се дължи такса. Сравнете таксите на различни банки за платежната сметка за основни операции, за да изберете най-изгодната за себе си. Имайте предвид не само таксата за обслужване на сметката (която се дължи месечно), но и останалите такси, особено като съобразите броя трансакции, които осъществявате месечно (примерно теглене от банкомат, банкови преводи и т.н.), защото тежестта на едни такси е по-голяма за един тип потребители, а на други такси – за други потребители, според платежните операции, които осъществяват (или по-точно честотата им).

             3. Не очаквайте банката да Ви предостави информация за платежната сметка за основни операции по своя инициатива – тя няма интерес от това. При проучването си на лицензираните от БНБ банки, опериращи у нас, установих, че има една банка, която отявлено предлага на електронната си страница този тип платежни сметки (за основни операции) с тарифа на изключително лесно достъпно място, както и няколко банки, на чиито страници не беше трудно да се открие информация за тази платежна сметка. 

             4. Не се подвеждайте по „супер предложения”, „промоции”, „мега оферти” и т.н. за разплащателни сметки, които банките Ви предлагат, свързани с някакви преференциални условия по отношение на таксите. Сравнете ги с платежните сметки за основни операции в това число и на другите банки и преценете дали в дългосрочен план платежната сметка за основни операции не е икономически по-изгодното решение. 

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *