Добре дошли в блога на адвокат Владислав Дацов

В този блог съм публикувал някои от статиите, които съм писал през годините по наболели въпроси на юридическата практика.

За полицейската регистрация

 Какво е „полицейска регистрация”?

             В кои случаи подлежа на такава?

             Кога мога да искам снемане на полицейската регистрация?

             Много български граждани не знаят какво е полицейската регистрация, нито в кои случаи, т.е. при какви обстоятелства, такава се извършва. Дали управлението в нетрезво състояние или с превишена скорост на моторно превозно средство, непредставянето на документи за самоличност, изхвърлянето на отпадък не на обозначените за това места и др. са основание за полицейска регистрация? Какви са последиците от тази регистрация? На тези и други въпроси съм се постарал да дам отговори в следващото кратко изложение.

             На първо място, полицейската регистрация представлява отразяване на личните данни на регистрираното лице в бази данни, които се използват със строго определена в закона цел. 

             Първо, данните, които подлежат на съхраняване и обработка са изчерпателно посочени в чл. 68, ал. 3 от Закона за МВР (ЗМВР). Това са: трите Ви имена; датата Ви на раждане; мястото Ви на раждане;полът Ви;единният Ви граждански номер;наличието на друго гражданство;цветът на очите Ви;ръстът Ви;постоянният Ви адрес; семейното Ви положение; телефон за връзка; Вашите пръстови отпечатъци; Ваши снимки, изготвени от полицейски или административен служител специално за целите на полицейската регистрация; ДНК профил, изготвен въз основа на иззети от Вас образци. Други лични данни извън посочените не могат да бъдат отразени в базите данни за целите на регистрацията Ви (примерно етническа или партийна принадлежност, месечен доход, религиозни възгледи, сексуална ориентация, образование и т.н.).

             Второ, тези Ваши лични данни могат да бъдат поискани и отразени само от полицейски органи, т.е. от органите на Главна дирекция „Национална полиция", Главна дирекция „Борба с организираната престъпност", Главна дирекция „Гранична полиция", областните дирекции, дирекция „Миграция", дирекция „Вътрешна сигурност" дирекция „Международно оперативно сътрудничество", Специализирания отряд за борба с тероризма и звената „Общинска полиция", които пряко осъществяват оперативно-издирвателна дейност, охранителна дейност, разследване на престъпления, контрол и превенция на престъпленията, както и държавните служители за осигуряване на дейностите по охрана на стратегически обекти от значение за националната сигурност, сгради и имущество на БНБ, някои църковни сгради и териториални поделения на Държавна агенция за бежанците към Министерски съвет (чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 92, ал. 1 и ал. 2 ЗМВР). Вън от този доста широк кръг лица никой друг няма правото да извършва полицейска регистрация и да Ви иска данните, посочени в предходния абзац, или да извършва дейности по набавянето им (фотографиране, дактилоскопиране, изземване на образци за изготвяне на ДНК профил). Това означава, че осъществяващите охранителна дейност лица в търговски обекти по Закона за частната охранителна дейност не могат да извършват полицейска регистрация.

             Трето, ограничени са и хипотезите, в които може да бъде извършена полицейска регистрация по отношение на Вас. За да бъдете регистрирани, трябва да сте привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер. Това привличане обаче е строго формално действие, т.е. не можете устно да бъдете привлечени като обвиняеми. В българското право съществуват два начина за привличането на едно лице като обвиняем съгласно чл. 219, ал. 1 и ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Това може да стане със съставяне на постановление за привличане на обвиняем или с протокол за първото процесуално действие по разследването срещу Вас. И двата акта са писмени (постановлението и протоколът) и строго формални, т.е. предвидени са задължителните реквизити, които трябва да се съдържат във всеки от тях: датата и мястото на издаването на акта; органът, който го издава;трите имена на лицето, което се привлича като обвиняем, деянието, за което се привлича, и правната му квалификация;доказателствата, на които се основава привличането, ако това няма да затрудни разследването;мярката за неотклонение, ако такава се взема;правата на привлечения като обвиняем по чл. 55 НПК, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение. Докато не бъдете привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, полицейската Ви регистрация е недопустима. Това означава, че ако в постановлението за привличане като обвиняем е посочено, че деянието е извършено по непредпазливост (т.е. не е умишлено), не може да бъде извършена полицейска регистрация. Органите на досъдебното производство, ако не са „полицейски органи” в разгледания по-горе смисъл, вземат необходимите мерки регистрацията да бъде извършена от полицейски органи.

             Четвърто, ако въпреки наличието на предпоставките за извършване на полицейска регистрация откажете да съдействате за установяване на подлежащите на регистриране данни, то по отношение на Вас може да бъде използвана принуда, но само след предварително разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд, на който е подсъдно делото за престъплението от общ характер, за което сте привлечен като обвиняем (чл. 68, ал. 5 ЗМВР).

             На второ място, тъй като полицейската регистрация обслужва точно определени цели, а именно – безпроблемното протичане на дейността по превенция на престъпността (за да съществува някакъв допълнителен контрамотив лицето да извърши ново престъпление, знаейки, че разкриването на извършителя би било улеснено от регистрацията), залавянето и наказването на извършилите престъпление от общ характер лица – то тя се снема (личните данни, които са събрани, се заличават) при наличието на някоя от следните предпоставки: регистрацията е извършена в нарушение на закона (не са били налице предпоставките, разгледани по-горе);наказателното производство е прекратено с изключение на случаите, когато това е станало със споразумение за решаване на делото, одобрено от съда; наказателното производство е приключило с влязла в сила оправдателна присъда; лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание; лицето е починало, като в този случай искането може да бъде направено от неговите наследници (чл. 68, ал. 6 ЗМВР). Макар че в закона е предвидена възможността полицейската регистрация да бъде снета служебно, то препоръчвам Ви, ако такава е извършена по отношение на Вас, да подадете писмено мотивирано искане (в което посочвате основанията, поради които искате снемането) до полицейския орган, извършил регистрацията. От същия полицейски орган можете винаги да поискате и информация дали полицейската Ви регистрация е била снета или още съществува. 

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *