Добре дошли в блога на адвокат Владислав Дацов

В този блог съм публикувал някои от статиите, които съм писал през годините по наболели въпроси на юридическата практика.

За правото на обезщетение на пътника при закъснение на полета му

 Въздушният превоз става все по-популярен и все по-достъпен, но поради една или друга причина, както и при почти всеки друг вид превоз, може да причини на пътниците си неудобства поради закъснение. Особено актуален става въпросът със закъсненията покрай почивните дни, които се събират около празниците (Коледа и Нова година, Великден) или по време на годишния отпуск. В настоящото кратко изложение ще се спра на онези случаи, в които пътникът има право на обезщетение от въздушния превозвач само поради факта на закъснението на полета, както и върху размерите на дължимите обезщетения. Ще разгледам само уредбата, съдържаща се в Регламент (ЕО) № 261 от 2004 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (по-нататък „Регламент 261/2004 г.”).

На първо място, за да възникне за Вас като пътник правото на обезщетение за закъснял полет, то закъснението трябва да надхвърля определена продължителност във времето в зависимост от разстоянието на полета. 

Преди да се спра на разстоянията и продължителността на закъснението, трябва да отбележа, че поне едно от двете летища - от което заминавате или на което пристига полетът Ви – трябва да се намира на територията на държава-член на Европейския съюз (ЕС) и Вие като пътник трябва да имате потвърдена регистрация за съответния полет и да сте се представили (явили) на гишето за регистрация в час уговорен писмено между Вас и превозвача, или (ако липсва изрична писмена уговорка) не по-късно от 45 минути преди обявения час на излитане. Регламент 261/2004 г. не се прилага за пътници, пътуващи безплатно или на намалена тарифа, която не се предлага директно или индиректно на всички клиенти. (Чл. 3, пар. 1-3 от Регламент 261/2004 г.)

Закъснение ще бъде налице, когато реалното излитане на самолета се осъществява след предвиденото време на излитане по разписание: с два или повече часа при полети до 1500 километра; с три или повече часа при полети над територията на Общността над 1500 километра и при всички останали полети между 1500 и 3500 километра; с четири или повече часа за всички останали полети (чл. 6, пар. 1, б. „а”-„в” от Регламент 261/2004 г.). За всеки от тези три случая на закъснение са предвидени различни фиксирани суми за обезщетение на пътниците в чл. 7, пар. 1, б. „а”-„в” от Регламент 261/2004 г., както следва: при полетите до 1500 километра (закъснение над два часа) обезщетението възлиза на 250 евро; при полетите над 1500 километра над територията на Общността или между 1500 и 3500 километра за всички останали полети (закъснение над три часа) – 400 евро; а в останалите случаи (когато полетът не е над територията на Общността и надхвърля 3500 километра, а закъснението е по-голямо от четири часа) обезщетението възлиза на 600 евро. Добре е да се има предвид, че посочените разстояния не са такива по права линия, а се измерват по метода на дъгата на големия кръг (чл. 7, пар. 4 от Регламент 261/2004 г.). Няма подробно да се спирам на този метод, но мисля, че е достатъчно да се каже, че когато някое от тези разстояния е спазено при определянето му по права линия, то със сигурност ще бъде и в границите на разстоянието между същите две летища (на излитане и на кацане), измерено по метода на дъгата на големия кръг. Правото на обезщетение възниква за Вас като пътник (и съответно задължението за заплащането му възниква за превозвача), когато са налице всички изброени по-горе предпоставки, т.е. от момента, в който закъснението надхвърли някой от посочените прагове за съответното разстояние на полета.

На второ място, за да не може да се освободи от отговорност превозвачът, то не бива да са налице предпоставките, предвидени в чл. 5, пар. 3 от Регламент 261/2004 г., а именно закъснението да се дължи на извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки. Съществува тълкувателна практика (включително на Съда на Европейския съюз) относно обстоятелствата, които са в състояние да изключат отговорността на превозвача за закъснението. Техническата неизправност на въздухоплавателното средство не е такова обстоятелство, поради което, ако това е причината за закъснението, превозвачът ще Ви дължи обезщетение.

На трето място, можете да предявите претенцията си за заплащане на обезщетението, както пред превозвача, така и пред съда, като отправянето на искането до превозвача не е абсолютна процесуална предпоставка за завеждане на дело. Разумно и житейски оправдано е да поискате първо от превозвача писмено да Ви заплати обезщетението, определено съгласно правилата на чл. 7, пар. 1, б. „а”-„в” от Регламент 261/2004 г., тъй като по този начин, от една страна, ще имате доказателство, че сте предявили претенцията си, търсейки извънсъдебно удовлетворение на правото си, а, от друга страна, ако превозвачът не Ви отговори или Ви откаже, ще имате и доказателство, че Ви е дал повод за завеждане на делото (понякога превозвачът твърди, че не бил дал повод за завеждане на делото, за да бъдат възложени разноските по делото върху пътника-ищец).

В заключение мога да обобщя, че когато е налице закъснение на полета Ви и са спазени изискванията на Регламент 261/2004 г. за Вас възниква правото на обезщетение от превозвача в размерите, предвидени в същия регламент. Ако превозвачът Ви откаже заплащането на това обезщетение (предложението да Ви предостави билети за друг полет като компенсация е по същество отказ от плащане), то можете да предявите осъдителен иск срещу него пред районния съд по неговото седалище.

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *