Добре дошли в блога на адвокат Владислав Дацов

В този блог съм публикувал някои от статиите, които съм писал през годините по наболели въпроси на юридическата практика.

За правата на пътниците при договор за превоз на пътници по въздуха до държава, засегната от пандемия

 Какви са правата ми, когато съм сключил договор за превоз на пътници по въздух до държава, която е сериозно засегната от коронавируса (COVID-19), и не желая да пътувам?

След като Световната здравна организация (СЗО) обяви за пандемия разпространението на коронавируса (COVID-19) и след като нивото на риск от пътуване в определени държави рязко се повиши, възниква въпросът дали пътниците, които са сключили договор с въздушен превозвач за превоз до държава с висок риск при пътуване и сериозно засегната от коронавируса, могат да се откажат от договора и да получат обратно платената сума за цена на билета. На този въпрос ще се постарая да отговоря накратко в следващите редове.

На първо място, трябва да сте сключили валиден договор за превоз на пътници по въздуха с въздушен превозвач и да сте заплатили цената на превоза изцяло или отчасти. Съгласно чл. 65 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ): „С договора за превоз на пътници по въздуха превозвачът се задължава да превози със свое или с наето, или предоставено за ползване на лизинг въздухоплавателно средство пътника и багажа му от едно място на друго срещу заплащане на превозна цена.“ Макар и договорът за превоз на пътници по въздуха да се доказва с пътнически билет, липсата на такъв (билет) не се отразява на действителността на договора (арг. от чл. 66, ал. 2 ЗГВ), поради което дори електронното съобщение за потвърждение на сключения договор, изпратено от превозвача до посочения от Вас електронен адрес, е достатъчно, за да докажете, че е налице сключен договор. За да искате от въздушния превозвач да Ви бъде възстановена цената на пътуването или част от нея, то трябва вече да сте я заплатили (изцяло или частично).

На второ място, трябва да сте сключили договора за превоз на пътници по въздуха преди да са Ви били известни форс мажорните обстоятелства, каквито са обявяването на пандемия от коронавирус (COVID-19) и повишаването на нивото на риск при пътуване до избраната от Вас дестинация вследствие на разпространението на заболяването. Това обстоятелство е от значение, защото в противен случай превозвачът би възразил, че не е налице обективно събитие, което основателно да е изменило впоследствие (след сключването на договора) преценката Ви дали да пътувате. Иначе казано, ако към момента на сключване на договора вече е била обявена пандемия и нивото на риск при пътуване до избраната от Вас дестинацията не се е променило, то по-скоро трудно бихте обосновали връщането на заплатената от Вас сума.

На трето място, първото основание, на което можете да поискате възстановяването на заплатената от Вас сума за полета (по договора за превоз на пътници по въздуха), е чл. 69, ал. 1 ЗГВ: „Всяка от страните може да се откаже от договора поради обявена или започната война, която представлява опасност за превоза, поради блокада на отправното летище или на летището на назначението, поради задържане на въздухоплавателното средство от компетентните власти, поради закриване на отправното летище или на летището на назначението по разпореждане на властите или по други пречки от този вид.“В този случай ще се позовете на „други пречки от този вид“, тъй като пандемията от коронавирус (COVID-19) или от което и да било друго заболяване не е изрично посочена. Общото между всички изброени обстоятелства и разглежданото в настоящата статия е, че те или правят невъзможно самото пътуване или създават съществена опасност за него. Считам, че под „опасност за превоза“ не следва да се разбира само опасност за въздухоплавателното средство, с което превозът бива осъществен, но и за пътниците на това въздухоплавателно средство, защото бързо разпространяващо се, силно заразно и опасно за живота заболяване представлява риск за всеки пътник, който бива превозван. За всеки пътник следователно превозът може да доведе до опасност за здравето и живота. Затова, ако направите отказ от договора за превоз на пътници по въздуха преди да е започнал самият превоз, имате право да получите от превозвача платената превозна цена (цялата или част от нея в зависимост от това колко сте платили) на основание чл. 69, ал. 2 ЗГВ. Тук изобщо не обсъждам въпроса дали можете да се откажете от договора за превоз, ако Вие като пътник или член на семейството Ви, с когото сте щели да пътувате, страдате от заболяване, установено от лечебно заведение. В този случай на основание чл. 71 ЗГВ можете да се откажете от договора и да искате от превозвача платеното. От значение за настоящата статия е случаят, в който не страдате от заболяване, а единствената причина да желаете да се откажете от договора е, че не желаете да пътувате до държава, в която има значителна вероятност да се заразите с коронавирус (COVID-19).

На четвърто място, съществува и друго основание за прекратяване на договорното правоотношение между Вас и превозвача, но то вече не Ви предоставя правната възможност едностранно да прекратите договора (да се откажете от него) с волеизявление, отправено до превозвача. Съгласно чл. 307 ТЗ: „Съдът може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността.” Това е така наречената „стопанска непоносимост“. Пандемията от коронавирус (COVID-19) и повишаването на нивото на риска при пътуване до определени държави, най-тежко засегнати от пандемията, със сигурност е обстоятелство, което нито сте могли, нито сте били длъжни да предвидите при сключването на договора. Това е извънредно, неочаквано и непредвидимо събитие. Затова първата предпоставка – непредвидимост на събитието – е налице. Втората предпоставка също е налице: макар и превозът да е обективно възможен, то осъществяването му би поставило здравето, а дори и живота Ви в риск, поради което запазването на договора би противоречало на справедливостта и на добросъвестността. Все пак никой не може да очаква от Вас да поставите в риск живота си само за да осъществите едно пътуване, за да не изгубите заплатената от Вас цена по договора за превоз на пътници по въздуха. Същевременно би било несправедливо превозвачът да запази получената сума за предоставяне на услуга, която няма реално да предостави. Не сте и длъжни да се съгласите на изменение на договора, ако нямате интерес от това. Примерно можете да не искате да си запазите възможността да пътувате до тази дестинация в по-късен момент, тъй като за Вас е било важно именно на тази дата да пътувате (искали сте да присъствате на определено събитие, да видите някакво природно явление, което се повтаря веднъж на много години, да отпразнувате важно за Вас събитие като пенсиониране, юбилей, сватба и т.н.). Затова, ако превозвачът Ви не е съгласен да Ви възстанови заплатената сума по извънсъдебен ред, можете да се обърнете към съда (родово и местно компетентния) с искане да прекрати договора за превоз на пътници по въздуха с обратна сила.

В заключение, когато полетът Ви е обективно възможен, но не желаете да го осъществите, тъй като дестинацията Ви е тежко засегната от пандемията от коронавирус (COVID-19), първо се обърнете към превозвача, съобщете му, че се отказвате от договора и поискайте от него да Ви възстанови заплатената от Вас сума за превоза (на основание чл. 69, ал. 1 ЗГВ). Ако той откаже, можете да предявите иск пред компетентния съд да го осъди да Ви заплати платената от Вас сума на основание чл. 69, ал. 2 ЗГВ и да съедините този иск с евентуален за прекратяване на договора от съда с обратна сила на основание чл. 307 ТЗ – поради стопанска непоносимост.

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *