Добре дошли в блога на адвокат Владислав Дацов

В този блог съм публикувал някои от статиите, които съм писал през годините по наболели въпроси на юридическата практика.

За преносимостта на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга

 Какви са правата ми, когато искам да сменя доставчика на обществена мобилна услуга (мобилния оператор), но да запазя номера си (национално значим негеографски номер)?

             Може би Ви се е случвало да станете абонат на обществена мобилна телефонна услуга, предоставяна от един доставчик, но поради някаква причини (по-ниска цена на услугата, по-добро качество, по-добри условия за закупуване на мобилно устройство, по-удобно осъществяване на контакти с Ваши познати или близки и т.н.) да решите да смените доставчика. Същевременно приятелите Ви, колегите, близките, клиентите Ви (настоящи, минали и потенциални) имат телефонния Ви номер, който сте получили от доставчика, който искате да смените. Затова и искате да запазите този номер въпреки промяната на доставчика. Знаете, че това е принципно възможно, но се питате дали във всеки случай и какви са допустимите границите на условия на доставчиците на обществени мобилни телефонни услуги, с които трябва да се съобразявате. На тези въпроси съм се постарал да отговоря в настоящата кратка статия.

             На първо място, ще се спра на някои понятия. 

             Първо, „национално значим негеографски номер” е понятие, което се състои от две други – „национално значим номер” и „негеографски номер”. Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (по-нататък „Наредба № 1”) национално значимият номер има дължина не повече от девет цифри за цифровите мобилни наземни електронни съобщителни мрежи, а съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 1 национално значимият номер се състои от национален код за направление (NDC) и абонатен номер. Националния код за направление може да бъде географски и негеографски (чл. 10 от Наредба № 1), като за целите на настоящата статия ни интересува негеографският код. Легалната дефиниция на "Национален значим номер" (National Significant Number - NSN) се съдържа в § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 1 и съгласно нея националният значим номер „е част от международния номер, която следва след международния код на дадена страна и се състои от национален код за направление, последван от абонатен номер. Националният значим номер съдържа информацията, необходима за маршрутизиране и/или таксуване на едно повикване до крайна точка от дадена електронна съобщителна мрежа. Функцията и форматът му се определят на национално ниво. Структурата на националния значим номер (NSN) е определена съгласно Препоръка Е.164 на ITU-T.” Ще дам и пример. Ако номерът Ви (международният) е „00359 888 123456”, то „00359” е кодът на страната, „888” е националният код за направление, който не е географски, тъй като не зависи от местоположението Ви на територията на страната, а „123456” е абонаментният Ви номер. Що се отнася до понятието „негеографски номер”, то определението му се съдържа в § 1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и представлява „номер от Националния номерационен план, който не е географски и не е обвързан с географско място като номера за мобилни услуги, безплатни телефонни услуги, услуги с добавена стойност и други.” С тези дефиниции, струва ми се, че уточних обекта на настоящата статия – национално значимите негеографски номера.

             Второ, „абонат”, съгласно определението, съдържащо се в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕС, е: „всяко физическо или юридическо лице, което е страна по договор с предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги”, а съгласно § 1, т. 49 от ДР на ЗЕС „потребител” е „юридическо или физическо лице, което ползва или заявява ползване на обществена електронна съобщителна услуга.” В т. 50 пък се съдържа определението за "предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги" – „всяко физическо лице-едноличен търговец, или юридическо лице, което осъществява по търговски начин електронни съобщения при условията на този закон.” За какво са ни всички тези определения? Защото само ако лицата, ползващи съответните съобщителни услуги, и предоставящите тези услуги лица, отговарят на нормативните дефиниции (изискванията, предвидени в тях), можем да прилагаме правилата за преносимост, които ще бъдат разгледани в статията.

             Трето, остава да уточним и какво е „преносимост”. Съгласно определението, дадено в чл. 2, ал. 1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (по-нататък за краткост „Спецификациите”) „преносимост” е „право на абонатите и потребителите да запазят ползваните от тях номера при смяна на предприятието, предоставящо обществена мобилна телефонна услуга.” Нещо повече, това право е и задължение за доставчиците, на които Комисията за регулиране на съобщенията („Комисията") е предоставила за ползване национално значими номера за предоставяне на услуги чрез мобилна наземна мрежа. Ако сте сключили договор с доставчик на такива услуги, който Ви е предоставил национално значим номер, този доставчик е длъжен да осигури упражняването на това Ваше право (на преносимост).

             На второ място, след като вече изяснихме, че преносимостта е Ваше право, което не зависи от волята на доставчика Ви на обществени електронни съобщителни услуги, а е нормативно установено, то поставя се въпросът дали доставчикът може да го ограничи. Предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, не може да Ви откаже възможността за преносимост на номера и можете да запазите своя национално значим номер при промяна на предприятието, предоставящо мобилна телефонна услуга (чл. 134, ал. 1, т. 3 ЗЕС). Това обаче не означава, че преносът на Вашия национално значим номер е безплатен. Напротив, предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, определят помежду си цени, свързани с осъществяването на преносимост на номерата, включващи еднократна цена, покриваща разходите, във връзка с проверка на идентификацията на абонат или потребител и за други дейности, свързани с администриране на процеса по пренасяне на номер и цени за взаимно свързване във връзка с промяна на предприятието при спазване на принципа за разходоориентираност (чл. 136, ал. 1 ЗЕС). Предприятията обаче не са съвсем свободни при определянето на тези цени, тъй като са длъжни да ги определят по начин, който не възпрепятства промяната на предприятието, предоставящо съответната услуга (чл. 136а ЗЕС). Това изискване е въведено от законодателя, за да не бъде изпразнено от съдържание правото на преносимост на номера поради изключително високи такси за неговото упражняване, договорени от доставчиците на мобилни услуги. Следва да имате предвид, че срокът на договора Ви е без значение по отношение на упражняването на правото Ви на преносимост на мобилния Ви номер. Независимо от срока на договора, условията и процедурите за прекратяване на договора между предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, и техните абонати не са пречка за смяна на предприятието, предоставящо услугите (чл. 226, ал. 6 ЗЕС). Това означава, че при прехвърлянето на номера си ще прекратите и договора за предоставяне на мобилни услуги, вследствие на което можете да дължите неустойка за преждевременното прекратяване на договора или обезщетение, ако са уговорени, но няма как да Ви бъде отказано упражняването на Вашето право на преносимост на мобилния Ви номер (на случаите, в които може да Ви бъде отказан преносът на национално значимия Ви негеографски номер, ще се спра по-долу). Неслучайно в чл. 228, ал. 1, т. 4, б. „б” ЗЕС е посочено, че индивидуалният договор при общи условия между предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, и крайния потребител съдържа срока на договора и условията за подновяване и прекратяване на услугите и на договора, включително таксите, свързани с преносимостта на номера и други идентификатори (в б. „г” пък е посочено правото на едностранно прекратяване на договора от страна на абоната с едномесечно предизвестие). Не е пречка за преносимост на номера и обстоятелството, че договорът е за комплексна услуга – примерно за телевизия, интернет и мобилен телефон (така изрично чл. 4а от Спецификациите).

             На трето място, ще се спра и на някои допълнителни въпроси, касаещи преносимостта на национално значим негеографски номер. Доставчикът следва да осигури равнопоставеност на абонатите и потребителите, които са се възползвали или са заявили желание да ползват правото си за пренасяне на номер, и собствените си абонати и потребители (чл. 20, ал. 1 от Спецификациите). Това означава, че ако сключвате договор с доставчика на електронни съобщителни услуги в резултат на прехвърляне на номера си от друг доставчик, не можете да бъдете поставени в по-неизгодно положение от абонат, който е сключил същия договор за електронна съобщителна услуга без да прехвърля номер, така наречения „нов абонат”. Конкретната процедура по пренасянето на национално значимия негеографски номер се урежда от доставчика, който е длъжен да я изготви и подпише съобразно изискванията на Спецификациите, като процедурата, която е изготвил подлежи на контрол от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) (чл. 24, ал. 1 и 2 от Спецификациите). Условията и редът за ползване на преносимост от абонати и потребители се определят в общите условия на доставчиците и са в съответствие със Спецификациите и одобрената от КРС процедура (чл. 24, ал. 7 от Спецификациите). Процедурата по пренасяне на номерата се осъществява въз основа на заявление на абонат или потребител, подадено по образец при приемащия доставчик или при негов оправомощен дистрибутор или търговски представител (чл. 28, ал. 1 от Спецификациите). С други думи, заявлението си подавате не до доставчика, който искате да смените, а до този към който желаете да прехвърлите номера си. Тъй като основанието за пренасяне на номера е сключването на договор с приемащия доставчик, то следва да се има предвид, че договорът между приемащия доставчик и абоната/потребителя влиза в сила в деня на успешното пренасяне на номера в мрежата на приемащия доставчик (чл. 28, ал. 4 от Спецификациите). Заявлението представлява упълномощаване на приемащия доставчик да извърши необходимите съобразно Спецификациите, процедурата по чл. 24, ал. 1 от тях и общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители действия по прекратяването на отношенията на заявителя с даряващия доставчик (този, който абонатът желае да смени). Заявлението представлява волеизявление на крайния потребител (абоната) за прекратяване на договорните отношения с даряващия доставчик (чл. 28, ал. 6 от Спецификациите). Ако имате повече от един номер, можете да заявите пренасянето, както на един, така и на няколко, а защо не и на всички номера. Даряващият доставчик може да откаже преносимост на номер/номера пред приемащия доставчик само в следните случаи: преди подаване на заявлението за преносимост номерът (MSISDN) е несъществуващ или не е предоставен на абонат или потребител на даряващия доставчик; даряващият доставчик вече е получил от друг приемащ доставчик искане за пренасяне на същия номер (MSISDN), процедурата по което още не е приключила; изпратеното от приемащия доставчик заявление съдържа непълни и/или неточни данни на абоната/потребителя (чл. 30, ал. 1 от Спецификациите). Приемащият доставчик също може да откаже преноса мотивирано, но, както и даряващият, е ограничен в основанията, на които може да откаже: абонатът/потребителят не е дееспособен и не е надлежно представляван от трето лице; заявлението е подадено от трето лице, което не е надлежно упълномощено от абоната или потребителя; представените от абоната или потребителя данни в заявлението са непълни и/или неточни; не са представени изискуемите към заявлението документи; абонатът или потребителят не е заплатил еднократна потребителска цена за преносимост на номерата, в случай че такава се дължи; налице е някое от общо приложимите основания за отказ за предоставяне на обществена телефонна услуга, предвидени в общите условия за взаимоотношения с крайните потребители на приемащия доставчик; не е сключен договор с предмет прехвърляния номер между абоната и приемащия доставчик (чл. 30, ал. 2 от Спецификациите). Срокът за реализация на преносимостта е до 2 работни дни от момента, в който стартира процедурата по пренасянето (чл. 32, ал. 1 от Спецификациите). 

             Надявам се, че тази статия ще даде отговор на въпросите, които са възникнали или могат да възникнат у всекиго, който възнамерява да пренесе номера си от един към друг доставчик на електронни съобщителни услуги. 

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *