Добре дошли в блога на адвокат Владислав Дацов

В този блог съм публикувал някои от статиите, които съм писал през годините по наболели въпроси на юридическата практика.

За правата на пътниците във въздухоплавателните средства: по отношение на самия пътник

  Какви са правата ми като пътник във въздухоплавателно средство?

             Може би най-бързият превоз на пътници и багаж е въздушният, а с намаляването на цените на превозните услуги той става и все по-достъпен. Затова е добре всеки пътник да е запознат с правата си, които произтичат от сключения с превозвача договор за превоз на пътници по въздуха и от Закона за гражданското въздухоплаване. В настоящата статия няма да се спирам на правата на пътника във връзка с багажа му, нито на специалните права на хората с увреждания, които пътуват с въздухоплавателно средство (уредени с Регламент (ЕО) № 1107/2006). Ще разгледам само правата, които са нормативно предвидени, а всякакви други права, произтичащи от индивидуално сключения договор за превоз на пътници по въздуха, ще останат извън обхвата на статията, тъй като могат да бъдат най-разнообразни.

             На първо място, за да имате каквито и да било права като пътник във въздухоплавателно средство, трябва да е налице валидно сключен договор за превоз на пътници по въздуха (чл. 65 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ)). Въз основа на сключения договор превозвачът се задължава да превози със свое или с наето, или предоставено за ползване на лизинг въздухоплавателно средство Вас и багажа Ви от едно място на друго, а Вие се задължавате да заплатите уговорената между Вас и превозвача цена. Договорът се счита сключен и преди да сте заплатили цената. За сключения договор се издава билет, който доказва сключването му, а предаването на багажа се доказва с издадена багажна разписка. Неправилно е да се мисли, че ако нямате билет, билетът Ви е нередовен или сте го загубили, не е налице сключен договор. Билетът е доказателство за сключения договор, но съществуването и редовността му (на билета) не се отразяват на действителността на договора за превоз на пътници по въздуха, т.е. и без билет договорът Ви е действителен (чл. 66, ал. 2 ЗГВ). В превозната цена се включва и превозът на багаж до определен размер, установен от превозвача, а над този размер пътникът заплаща допълнителна превозна цена (чл. 67 ЗГВ). Доколкото няма специални правила относно недействителността на договора за превоз на пътници по въздуха, то общите правила за нищожността на договорите и за тяхната унищожаемост, уредени в чл. 26-35 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), намират приложение и за този вид договор.

             На второ място, след като вече е налице валиден и пораждащ правни последици за Вас и превозвача договор за превоз на пътници по въздуха, то нека разгледаме и правата, които произтичат за Вас от този договор, различни от правото Ви да бъдете превозени от отправното летище до летището на местоназначението в определено време.

             Първо, можете да се откажете от договора, поради обявена или започната война, която представлява опасност за превоза (чл. 69, ал. 1, предл. 1 ЗГВ). Тук правя уточнението, че не е задължително войната да е започнала в мястото, където се намира отправното летище, или в мястото, където се намира летището на назначението, а може да бъде и в летище, където въздухоплавателното средство осъществява междинно кацане, а дори и при преминаване през въздушното пространство на държава, в която е започнала война, ако това въздушно пространство е несигурно и е възникнала опасност за превоза, т.е. можете да се откажете от договора дори и да не е предвидено кацане в държавата, в която е обявена войната, стига, разбира се, да може да се направи обосновано предположение за наличието на посочената по-горе опасност. Можете също така да се откажете от договора, когато е извършена блокада на отправното летище или на летището на назначението (чл. 69, ал. 1, предл. 2 ЗГВ). Под „блокада” трябва да се разбира всяко създадено от човешки действия състояние, което би Ви попречило да напуснете летището на назначението или да достигнете до въздухоплавателното средство в отправното летище. Право на отказ от договора за превоз на пътници по въздуха имате и когато въздухоплавателното средство бъде задържано от компетентните власти (чл. 69, ал. 1, предл. 3 ЗГВ) без значение на коя държава са тези органи, в кой момент е станало задържането, на какво основание, както и в коя държава е извършено, т.е. може и да е осъществено след принудително кацане в държава, в която такова не е било предвидено. Също така можете да се откажете от договора за превоз на пътници по въздуха и когато отправното летище или летището на назначението бъде закрито по разпореждане на властите (чл. 69, ал. 1, предл. 4 ЗГВ), като в този случай, без значение дали закриването е временно или постоянно, не е възможно изпълняването на полети от и към това летище. Основанията за отказ от договора не са лимитативно (изчерпателно) изброени, поради което и други пречки за осъществяване на безпрепятствен превоз, които имат характера на непреодолима сила, биха могли да Ви послужат като основание за отказ от договора (чл. 69, ал. 1, предл. 5 ЗГВ). В случай че упражните правото си на отказ от договора за превоз преди започването на изпълнението му от превозвача, т.е. преди началото на превоза, имате право да получите платената от Вас цена изцяло, а ако упражните правото си на отказ след започването на превоза, имате правото да получите разликата между цената на билета и цената на действително извършения превоз (чл. 69, ал. 2 ЗГВ).

             Второ, дори да не е налице обективно обстоятелство от вида на изброените по-горе, то в някои случаи имате право да получите платената от Вас превозна цена, когато невъзможността да се осъществи превозът, се дължи на субективни причини. Можете да се откажете от договора за превоз и да получите обратно превозната цена, когато сте се разболели, ако можете да установите заболяването си с документ, издаден от лечебно заведение. Не е необходимо заболяването да е заразно, нито да е тежко, нито обективно да Ви препятства да осъществите полета. Също така, дори и Вие да не сте болен, но член от семейството Ви (съпруг или дете), който ще пътува с Вас, да е (отново се установява с медицински документ), имате право да се откажете от договора за превоз на пътници по въздуха и отново превозвачът е длъжен да Ви възстанови заплатената от Вас цена за превоза (чл. 71 ЗГВ). При смърт на член от семейството Ви или на родител, брат или сестра, както и на роднини до втора степен по съребрена линия, имате право да получите от превозвача цялата платена от Вас превозна цена (чл. 72 ЗГВ). И в този случай превозът е бил обективно възможен, а починалото лице не необходимо също да е щяло да пътува с този полет, но законодателят е счел, че при такава лична трагедия не може да се очаква, че някой би се отделил от близките си, поради което и неосъществяването на превоза е за сметка на икономически по-силната страна – превозвача. В случай че Ваш наследодател е щял да пътува, но поради смъртта му не е извършен превозът, то имате право като наследник да получите платената от него цена по договора в съответната част, полагаща Ви се по закон (Закона за наследството).

             Трето, имате право на парично обезщетение от превозвача за вредите, които са Ви причинени в случай на смърт (очевидно на Ваш близък или роднина) или телесна повреда (причинена на Вас), когато злополуката, причинила щетите, е станала на борда на въздухоплавателното средства или по време на качване или слизане от него и свързаните с това действия (чл. 74, ал. 1 ЗГВ), като например при отваряне и затваряне на вратата на въздухоплавателното средство, откачане на „ръкав”, подхлъзване на стълбата и др. 

             Четвърто, имате право на парично обезщетение и за неизпълнение на договорно задължение на превозвача, като най-често това ще бъде неосъществяване на полета в предварително уговореното време, т.е. полетът Ви е закъснял. Вследствие на закъснението можете да претърпите вреди. Примерно поради непристигането на време може да изпуснете друг полет, да пропуснете важна среща, която е целта на полета Ви, да не успеете да се качите на друго превозно средство, за което имате билет (примерно ферибот) и т.н. Всички тези неблагоприятни следствия на закъснението могат да доведат до вреди за Вас – нуждата да си ангажирате хотел за определен период, да закупите друг билет на по-висока стойност от вече заплатената, да не сключите договор, на който сте разчитали, да не бъдете прегледан от лекар-специалист, при когото специално сте дошли и т.н. Вредите Ви могат да бъдат както имуществени (загуби и пропуснати ползи), така и неимуществени (болки и страдания), но съгласно чл. 82 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) обезщетението обхваща само имуществените вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението, а за да бъде ангажирана отговорността на превозвача за неимуществени вреди, то трябва да се докаже неговата недобросъвестност. Превозвачът може да се освободи от отговорност, ако докаже, че е взел необходимите мерки, за да избегне щетите, или му е било невъзможно да предприеме такива мерки (чл. 77 ЗГВ). Примерно предложил Ви е да бъдете настанени в хотел и да Ви осигури билет за изпуснатия превоз за негова сметка, осигурил Ви е превоз със свое превозно средство, осигурил Ви е алтернативен превоз до крайното Ви местоназначение, който е заплатил и т.н. На първо място обаче, преди всички други мерки, превозвачът трябва да докаже, че е направил всичко по силите си, за да не се стигне до закъснение, а след като те са се оказали неефективни, че е положил всички разумни усилия, за да намали закъснението.

             Пето, имате право на обезщетение и когато превозвачът не Ви е осигурил подходящи удобства и сигурност според вида на превозното средство и разстоянието (чл. 369 от Търговския закон (ТЗ)). Примерно във въздухоплавателното средство е било много студено, твърде горещо, полетът Ви е продължил няколко часа, но не са Ви били предоставени напитки или храна и т.н.

             На трето място, превозвачът не Ви дължи обезщетение, ако поради Ваше виновно поведение не бъде осъществен превозът. Ако нарушавате установените правила за пътуване и поведение във въздухоплавателното средство и не се подчинявате на командира му, можете да бъдете заставени да напуснете въздухоплавателното средство в отправното или междинно летище (чл. 73, ал. 2 ЗГВ). Това включва и неизпълнение на указанията на персонала на въздухоплавателното средство, агресивно поведение спрямо персонала или друг пътник, непристойно поведение, както и неспазване на указанията за поведение, дадени със специални знаци (примерно забраната за пушене в тоалетната на въздухоплавателното средство). Също така не Ви се дължи обезщетение и ако не бъдете допуснати до превоз поради нетрезво състояние, заразна болест, отказ от проверка на багажа Ви или друга проверка за сигурност, както и ако страдате от душевна болест, представляваща опасност за другите пътници или за сигурността на полета (чл. 73, ал. 1 ЗГВ). 

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *