Добре дошли в блога на адвокат Владислав Дацов

В този блог съм публикувал някои от статиите, които съм писал през годините по наболели въпроси на юридическата практика.

За авторското право върху произведения в социалните мрежи

 Какво да правя, когато мои снимки, видео, коментари или текст, които съм публикувал/а в социалните мрежи, бъдат използвани от другиго без мое съгласие?

             Имам ли авторско право върху тези публикации? Губя ли го, когато публикувам в социалните мрежи?

             Как мога да се защитя?


             Мнозина си задават въпросите какво се случва с публикациите им в Интернет и най-вече в социалните мрежи: за кого са достъпни и как могат да бъдат използвани от другиго, а също и докъде се простират правата на доставчика на електронни услуги, който поддържа социалните мрежи. Настоящото кратко изложение се стреми да отговори на някои от често задаваните въпроси.

 

       На първо място, обекти на авторско право са: литературни произведения (включително преводи), включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми; музикални произведения (включително аранжименти); произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти; фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския. Авторското право върху тези обекти възниква за автора със създаването им (а не с разгласяването им, т.е. това право вече е възникнало за Вас още преди публикуването на фотографията, видеото или някакъв Ваш оригинален текст или възниква със създаването му в социалната мрежа). Обект на авторско право може да бъде и част от някое от посочените по-горе произведения. (Чл. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 5, 7 и ал. 2 и 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП))


       На второ място, след като за Вас е възникнало авторско право върху определен обект, то възникват и всички включени в съдържанието му имуществени и неимуществени права. Можете да решите дали създаденото от Вас произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това; можете да искате името Ви, псевдонима Ви (нещо характерно за социалните мрежи) или друг идентифициращ Ви авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението. (Чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 4 ЗАПСП) Също така имате изключителното (изключва всички други лица) право да използвате създаденото от Вас произведение и да разрешавате използването му от други лица освен в случаите, за които ЗАПСП разпорежда друго. Можете да възпроизвеждате произведението, да го разпространявате сред неограничен брой лица, да го изпълнявате или представяте публично, да го излъчвате по безжичен път, да го предавате и препредавате по кабел, да го показвате публично, да предлагате достъп до него или до част от него по безжичен път или по кабел на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всяко от тях (последното е особено приложимо за социалните мрежи). (Чл. 18, ал. 1 и ал. 2 ЗАПСП) Когато става дума за социална мрежа, то Вие можете да ограничите достъпа и само до определен кръг лица, а също и да поставите времево ограничение (от момента, в който изтриете съответното произведение, то явно сте изразили волята си никой да няма достъп до него). Тъй като тези Ваши права са изключителни, то никой не може да ги упражнява по отношение на Ваш обект на авторското право без Вашето изрично съгласие. Това се отнася и до доставчика на електронни услуги, който поддържа социалната мрежа. Обстоятелството, че сте публикували произведението си в нея нито Ви лишава от авторско право, нито ограничава последното. Следва да се посочи и че имате право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване на същия вид. (чл. 19 ЗАПСП) Всяко неразрешено използване на Ваше произведение представлява нарушение на авторското Ви право. За да е сигурно обаче че ограничавате достъпа до произведението, би било добре да проверите настройките на публикацията в социалната мрежа, за да посочите кръга от лица, които имат достъп до нея.


       На трето място, следва да знаете, че в някои случаи ЗАПСП допуска използването на Ваши произведения и без Вашето съгласие, като понякога ще Ви се дължи заплащане на възнаграждение, а друг път не. Свободното (без Вашето съгласие) използване без заплащане на възнаграждение е допустимо в следните случаи (тук посочвам само относимите към разглежданата тема): използването на цитати от вече разгласени Ваши произведения при критика или обзор при посочване на източника и името на автора (Вашето), освен ако това е невъзможно; цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта; използването на части от публикувани произведения или на неголям брой произведения в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване; такова използване е допустимо само за научни и образователни цели при посочване на източника и името на автора (Вашето), освен ако това е невъзможно; използването като текуща информация в периодичния печат и другите средства за масово осведомяване на речи, отчети, проповеди и други или на части от тях, произнесени на публични събрания, както и на пледоарии, произнесени в съдебни процеси, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; публичното представяне и публичното изпълнение на публикувани произведения в учебни или в други образователни заведения, ако не се получават парични постъпления и не се заплащат възнаграждения на участниците в подготовката и реализирането на представянето или изпълнението и др. (Чл. 24, ал. 1 ЗАПСП) Прави впечатление, че в тези изключения се преследва общественозначима цел, а в повечето от тях е и задължително посочването на автора (всъщност задължително е, когато се използва оригиналът на произведението за пръв път, а в останалите случаи авторът би трябвало вече да е бил посочен). Свободното ползване на произведението Ви в социалните мрежи е допустимо срещу заплащането на възнаграждение при възпроизвеждане на произведението, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел. (Чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗАПСП) Ако сте се съгласили само определени лица да възпроизвеждат произведението, то всяко лице извън техния кръг, което отговаря на критериите в предходното изречение, може да възпроизведе произведението Ви върху всякакъв, включително и електронен носител, но ще Ви дължи възнаграждение. Отново съветът ми е да ограничавате достъпа до произведенията си до кръга от лица, които желаете да ги използват.

 

       На четвърто място, авторското Ви право не е просто декларация, а е скрепено с държавната санкция в случай на нарушаването му. Ако авторското Ви право бъде нарушено (всяко едно от посочените по-горе имуществени и неимуществени права, влизащи в съдържанието му), можете да предявите иск за обезщетение на вредите, които са произлезли от нарушението, като обезщетението обхваща всички имуществени и неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от нарушението. Когато няма достатъчно данни за размера на обезщетението, можете да предявите иск за такова в размер от 500 до 100 000 лв. като съдът определя обезщетението по справедливост. (Чл. 95 и чл. 95а ЗАПСП) Другите искове, които ЗАПСП Ви предоставя са за: установяване факта на нарушението; преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване; изземване от употреба на презаписващите, декодиращите и възпроизвеждащите устройства, използвани изключително за извършване на нарушения; разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие. (Чл. 95б ЗАПСП) При всяко положение, когато считате, че Вашето авторско право е нарушено, можете да подадете и сигнал до Министъра на културата, за да бъде извършена проверка на случая, да бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение и на виновното лице да бъде наложено наказание с издаването на наказателно постановление. 

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *