Добре дошли в блога на адвокат Владислав Дацов

В този блог съм публикувал някои от статиите, които съм писал през годините по наболели въпроси на юридическата практика.

За договора за потребителски кредит (преддоговорна информация)

 Какво представлява договорът за потребителски кредит?

             Длъжен ли е кредиторът да ми предостави информация за договора преди сключването му?

             А ако сключвам този договор по Интернет или по телефона?

             Какви са правата ми, ако не ми бъде предоставена тази информация или предоставената е невярна?

  

             Настоящата кратка статия се фокусира върху преддоговорната информация, която кредиторът следва да предостави на лицето, което желае да получи потребителски кредит. Много реклами на потребителски кредити започват с думите: „При нужда от пари…” и продължават с посочване на кредитора, който предлага уж „най-изгодните” условия. Но дали тези условия са изгодни и дали ще бъде сключен договор за потребителски кредит, зависи от преценката на кредитополучателя, която може да се формира чак след като ги научи. А за да стане това, то кредиторът (като по-силната икономически страна), е длъжен да предостави на евентуалния кредитополучател не просто информация, а точно определена такава, към която се прилагат и специфични изисквания. В края на статията съм извел кратки отговори на посочените по-горе въпроси.

  

             На първо място, следва да си отговорим на въпроса: какво е „договор за потребителски кредит”? Договорът за кредит е договор за заем, по силата на който едно лице (кредитор) предоставя на друго (кредитополучател) определена в договора парична сума, а второто лице се задължава да върне сумата при определени в договора условия и в определен срок. По отношение на договора за потребителски кредит съществуват и някои характерни изисквания, на които трябва да отговаря (т.е. те придават специфичния му правен облик).

             Първо, договорът за потребителски кредит не бива да е за сума, надхвърляща 147 000 лв., а когато между кредитора и кредитополучателя са сключени няколко такива договора, това изискване се отнася за всеки договор поотделно, а не за общото сума по всички тях. (Чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за потребителския кредит (ЗПК))

             Второ, договорът за потребителски кредит не бива да е обезпечен с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, а също така целта на кредитополучателя, с оглед която сключва договора, не може да бъде придобиване или запазване на правото на собственост върху недвижим имот. (Чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 ЗПК)

             Трето, в договора за потребителски кредит, ако е формулиран като договор за лизинг или за наем, трябва да е предвидено задължение за кредитополучателя да закупи вещта, предмет на договора, или да е предвидено правото на кредитора едностранно да прехвърли собствеността, т.е. без да иска съгласието на кредитополучателя. (Чл. 4, ал. 1, т. 4 ЗПК)

             Четвърто, по договора за потребителски кредит кредитополучателят трябва да дължи лихва или други разходи. Договори, по които кредитополучателят трябва да върне на кредитора сумата, която е получил, без никакви допълнителни суми, не са договори за потребителски кредит. (Чл. 4, ал. 1, т. 5 ЗПК)

             Пето, договорът за кредит трябва да има срок за погасяване на задължението, надхвърлящ три месеца, и разноските по него не бива да бъдат незначителни (примерно 1-2%). Ако някое от тези две условия не е изпълнено, примерно защото срокът е по-кратък или защото разноските са незначителни, то няма да е налице договор за потребителски кредит. (Чл. 4, ал. 1, т. 6 ЗПК)

             Това са най-съществените изисквания, валидни за всички договори за потребителски кредит, поради което в случаите, в които са налице, ще се прилагат правилата относно този тип договори. В ЗКП се съдържат и някои специфични хипотези, в които договорите за кредит няма да бъдат такива за потребителски кредит и по отношение на тях Законът за потребителския кредит няма да се прилага. Тъй като тези изключения са с по-малка практическа приложимост, тук ще ги спомена съвсем накратко: договори за кредит, предоставен от работодател, кооперация или взаимоспомагателна каса на служители или членове при условия, по-благоприятни от пазарните; договори за кредит, постигнати в резултат на уреждане на спора в съда или в резултат на спогодба, постигната пред друг орган, установен със закон; договори за кредит, обезпечени със залог върху движима вещ, при които отговорността на кредитополучателя е до стойността на вещта; договори за кредит, сключени по силата на закона в обществена полза и при преференциални спрямо пазарните условия; договори за кредит, които се отнасят до разсрочено плащане на съществуващ дълг, за което потребителят (кредитополучателят) не дължи разходи; договори за кредит, сключени с инвестиционен посредник за сключване на сделка с един или повече финансови инструменти; договори за кредит под формата на овърдрафт с едномесечен срок за погасяване на задължението освен в случаите, когато кредитът е предоставен по телефона. Когато е налице някое от горните изключения, макар и останалите предпоставки, разгледани преди това, да са налице, няма да съществува договор за потребителски кредит, а някакъв друг договор за кредит, поради което и останалата част от настоящото изложение ще бъде неприложима. (чл. 4, ал. 1, т. 7-14 ЗПК)

  

             На второ място, ако договорът е такъв за потребителски кредит, то за кредитора възниква задължението да предостави преддоговорна информация на бъдещия кредитополучател. Подчертавам, че предоставянето на информацията трябва да предхожда сключването на договора. Тази информация се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 към ЗПК. В този формуляр задължително трябва да бъде посочена поне следната информация: идентификационни данни и данни за контакт на кредитора/ кредитния посредник (идентификационни данни, адрес, телефон за контакт, електронен адрес, страница в Интернет); описание на основните характеристики на съответния кредит (вида на кредита, общия му размер, условията за усвояване на кредита (как и кога кредитополучателят ще получи парите), срок на договора за кредит; указания за размера, броя, периодичността и датите на погасителните вноски; общата сума, която следва да заплати кредитополучателят (общият размер на кредита (главницата) заедно с лихвите и разходите, които могат да възникнат във връзка него); когато кредитът се предоставя под формата на разсрочено плащане за закупуване на стока или услуга или е обвързан с доставката на конкретна стока или с предоставянето на услуга, трябва да бъдат посочени стоката/ услугата, както и цената за брой; когато се изисква обезпечение, трябва да бъде описан предметът му; когато погасителните плащания не водят до погасяване на главницата (примерно погасяват само лихви и разноски), това трябва да бъде посочено изрично, както и кои от погашенията са за акцесорните вземания (лихви и разноски). Освен горната информация на бъдещия кредитополучател следва да бъдат предоставени и данни относно всички разходи по кредита, в това число: лихвеният процент по кредита и условията за прилагането му (или лихвените проценти, относими към кредита, при променлив лихвен процент); годишният процент на разходите (ГПР), представляващ общите разходи за потребителя, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит; изисква ли се за получаването на кредита сключването на допълнителен договор за застраховка или на друг договор за допълнителна услуга; други разходи, ако такива се предвиждат (примерно за платежна услуга или платежен инструмент); условията, при които горните разходи могат да се променят. Последната категория данни, които следва да бъдат предоставени на бъдещия кредитополучател, са свързани с правата му по договора в качеството му на по-слаба икономически страна: правото му на отказ от договора в срок 14 дни от сключването му; правото му на предсрочно погасяване на кредита; правото на обезщетение в полза на кредитора при предсрочно погасяване на кредита; правото на кредитора да извърши справка в Централния кредитен регистър; правото на бъдещия потребител да получи екземпляр от проекта на договор за потребителски кредит; срокът, в който кредиторът е обвързан от преддоговорната информация. Когато се предоставят финансови услуги от разстояние, кредиторът посочва и надзорния орган, осъществяващ контрол на дейността му, езикът, на който се предоставя преддоговорната информация, а също така съдебните и извънсъдебните способи за решаване на възникнали с потребителите спорове. Цялата тази информация следва да бъде предоставена на евентуалния бъдещ потребител преди сключването на договора за потребителски кредит, а също така трябва да му бъде предоставено и достатъчно време, за да се запознае с нея, както и проект на договора за потребителски кредит. 

             Преддоговорната информация, както и общите условия на кредитора трябва да бъдат предоставени на хартиен или на друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на информацията и на общите условия се представят на български език от кредитора с еднакъв по вид, формат и размер шрифт - не по-малък от 12 (т.е. така нареченият „ситен” или „дребен” шрифт, съдържащ неблагоприятни за потребителя клаузи, е забранен). Кредиторът трябва да предостави тази информация лично на евентуалния бъдещ потребител, на екземпляр, предназначен специално за него и оставащ в неговата (на потребителя) фактическа власт. Освен това (като допълнително за кредитора задължение) информацията относно общите условия, тарифите и реда, при които кредиторът предоставя потребителски кредити, трябва да бъде в писмена форма, достъпна и поставена на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на разположение на интересуващите се лица. 

             Изискванията за предоставяне на преддоговорна информация, както и за съдържанието ѝ, се прилагат и когато договорът за потребителски кредит се сключва от разстояние или при използването на телефон или друго средство за гласова комуникация. Когато преддоговорната информация се предоставя по телефона, бидейки част от предложение, отправено от кредитора до евентуалния бъдещ потребител, то служителят на кредитора, осъществил връзката, е длъжен да предостави и следната информация: самоличност на лицето, установило връзка с потребителя, и неговите взаимоотношения с кредитора; търговския характер на обаждането; наличието на разходи, които не са определени от кредитора и не се заплащат чрез него; правото на евентуалния бъдещ потребител да му бъде предоставена допълнителна информация при поискване от негова страна, както и естеството на тази информация. Когато договорът се сключва  по инициатива на потребителя чрез използването на средство за комуникация от разстояние, което не позволява предоставяне на преддоговорната информация на хартиен или на друг траен носител, кредиторът, съответно кредитният посредник, предоставя преддоговорната информация незабавно след сключването на договора за потребителски кредит. Във всеки случай кредиторът е длъжен да дава разяснения на евентуалния кредитополучател относно преддоговорната информация. (Чл. 5, ал. 2, 4-6 и 8-13, чл. 6 и Приложение № 2 към ЗПК, чл. 9 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР))

  

             На трето място, поставя се въпросът: какви са правните последици от неизпълнението на задължението на кредитора да предостави преддоговорната информация на бъдещия кредитополучател или част от нея, както и когато предоставената е невярна? В случай че бъде сключен договор за потребителски кредит, ако тази информация не е била предоставена на потребителя, и той не е знаел за обстоятелство, което е в негова вреда и би обусловило отказа му да сключи договора, пред него възникват няколко възможности.

             Първо, потребителят може да предяви осъдителен иск по чл. 12 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за да ангажира преддоговорната отговорност на кредитора, тъй като последният е действал недобросъвестно при воденето на преговори и сключването на договора. Потребителят ще търси обезщетение.

             Второ, потребителят може да предяви установителен иск за прогласяване на нищожността на сключения договор на основание чл. 26, ал. 2, предл. 2 ЗЗД, ако непредоставянето на преддоговорна информация е довело до липсата на съгласие между него и кредитора относно някоя от договорните клаузи, а също така може при условията на евентуалност да предяви и конститутивен иск за унищожаване на договора на основание чл. 29, ал. 1 ЗЗД (измама), което е приложимо както при липсата на преддоговорна информация (примерно за разноските по кредита), така и при предоставянето на невярна такава (по-нисък размер на ГПР примерно), или на основание чл. 28, ал. 1 ЗЗД (грешка в предмета)(в случай че не е налице умишлено поведение на кредитора или негов служител). В някои случаи, отново при условията на евентуалност, потребителят може да иска от съда (да предяви конститутивен иск за) унищожаване на договора поради заплашване (чл. 30 ЗЗД) или когато договорът е сключен поради крайна нужда и при явно неизгодни условия (чл. 33 ЗЗД), но тези искове вече нямат общо с преддоговорната информация.

  

             Накратко мога да обобщя горното, отнасяйки го към конкретните житейски ситуации, в които може да се приложи, по следния начин:

             1. Във всеки случай, в който сключвате договор за кредит, трябва, независимо от наименованието му, да прецените дали се касае за договор за потребителски кредит или не. В настоящата статия са посочени специфичните характеристики, на които трябва да отговаря един договор за потребителски кредит.

             2. Преди сключването на договора за потребителски кредит кредиторът е длъжен да Ви предостави определена преддоговорна информация под формата на стандартен европейски формуляр със съдържанието, посочено в статията. Формулярът трябва да е на български език, попълнен изцяло от кредитора, да бъде разбираем, като може да се използва само един вид и формат шрифт с размер не по-малък от 12. Имате правото да получите разяснения от кредитора във връзка с преддоговорната информация, както и достатъчно време, за да се запознаете с нея. Имате правото да получите екземпляр от формуляра, както и от общите условия и от проекта за договор за потребителски кредит.

             3. Когато преддоговорната информация Ви бива предоставена по телефона, освен съдържанието ѝ, което се съдържа в европейския формуляр, имате правото да узнаете името и длъжността на служителя на кредитора, с когото разговаряте, наличието на разходи, които не са определени от кредитора и не се заплащат чрез него, както и по какъв начин може да Ви бъде предоставена допълнителна информация.

             4. Когато кредиторът не изпълни задължението си за предоставяне на преддоговорна информация или предоставената е непълна или невярна, имате правото да търсите обезщетение за вредите, които Ви е причинил с преддоговорното си поведение (ангажирате преддоговорната му отговорност), както и да искате прогласяване на нищожност на договора за потребителски кредит поради липса на съгласие или унищожаването му поради измама или грешка в предмета.

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *